Statutter

Selskapet til vitenskapenes fremme: Statutter

I Selskapets formål

§1 ”Selskapet til vitenskapenes fremme” er en forening med sete i Bergen. Selskapet har til formål å fremme vitenskapelig liv og interesse og spre opplysning om vitenskapen og dens betydning for samfunnet.

§2 Selskapets formål søkes praktisk oppnådd i samarbeid med bestående vitenskapelige institusjoner og foreninger ved
a) at det tjener som vitenskapelig forum
b) at det holdes foredragsmøter, ekskursjoner og ytes bidrag til sådanne
c) at det støtter spesielle formål etter rådets skjønn i samsvar med §1.

 

II Selskapets sammensetning

§3 Som medlem av selskapet kan opptas enhver interessert person. Medlemskontingenten fastsettes av rådet.

 

III Selskapets organer

§4 Selskapets styre består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Av styremedlemmene er minst 3 i vitenskapelig virksomhet. Alle velges på årsmøtet, styrets leder (selskapets preses) og nestleder (visepreses) ved særskilt valg. Styret fordeler de forskjellige verv på sine medlemmer. For gyldig beslutning i styret kreves at minst 3 er tilstede. Ved likt stemmetall gjør fungerende leders stemme utslaget.

§5 Selskapets råd består av styret og 5 spesielt valgte rådsmedlemmer, hvorav minst 3 i vitenskapelig virksomhet. Rådsmedlemmene velges på årsmøtet. Rådet administrerer og forvalter selskapets formue og inntekter og bevilger således til foredrag, ekskursjoner m.v. i samsvar med selskapets formål. For gyldig beslutning i rådet kreves at minst 6 er tilstede. Ved likt stemmetall gjør fungerende leders stemme utslaget.
Rådet oppnevner valgkomité for en periode på 2 år. Komiteen foreslår kandidater til styre og råd.

§6 Rådet velger selskapets generalsekretær, som deltar i alle styre- og rådsmøter. Generalsekretæren har ikke stemmerett.

§7 Utad forpliktes selskapet ved felles underskrift av fungerende preses og generalsekretæren.

§8 Alle valg gjelder for en periode på 2 år, slik at kontinuitet i styre og råd opprettholdes. Ingen kan inneha det samme tillitsverv sammenhengende i mer enn 6 år. Denne tidsbegrensningen gjelder ikke generalsekretæren og ikke ved opprykk av varamedlemmer til styremedlem.

 

IV Forskjellige bestemmelser

§9 I regelen holdes ordinært årsmøte på selskapets stiftelsesdag 12. desember.
Innkalling med dagsorden sendes ut senest en uke før møtet.
På årsmøtet behandles årsmelding og regnskap.
Årsmøtet velger revisor.

§10 Æresmedlemmer kan utnevnes etter forslag av selskapets styre for
– fremragende vitenskapelig arbeid
– betydelig støtte til vitenskapelig aktivitet
– fortjenstfullt arbeid for selskapet
Forslaget anses som vedtatt når det er godkjent av rådet med 4/5 flertall.

§11 For endringer av statuttene kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet. Endringsforslagene skal være innsendt til rådet minst en måned før årsmøtet. Etter at forslagene er behandlet i styret blir de fremmet på årsmøtet dersom de blir vedtatt i rådet eller minst 25 medlemmer har undertegnet forslagene. Forslagene skal sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet.

§12 Oppløsning av selskapet kan bare bestemmes etter enstemmig innstilling fra rådet og beslutning av minst halvparten av selskapets medlemmer ved skriftlig votering på et årsmøte. Ved oppløsning av selskapet anvendes dets midler i overensstemmelse med selskapets formål.
Sist endret: Årsmøtet 12.12.2007